مهدی آشنا

مدیر بازاریابی

09175571454
؟؟

زهره ضیائیان

مدیر پروژه

09170643833
ups@rasanaco.com

نرجس حسینی

مدیر پروژه

09170223520
??@rasanaco.com

ریحانه علی زاده

مدیر پروژه

09174116404
alizadeh@rasanaco.com

?? محسن زاده

کارشناس فروش

؟؟
؟؟