مریم معتمد

مدیر واحد نرم افزار

09170223528
rasanasoftware@rasanaco.com

مهرداد کهندل شیرازی

کارشناس پشتیبانی

09174116403
software@rasanaco.com

زهرا بذرافکن

کارشناس فروش

09170223523
software@rasanaco.com

فاطمه اسکندری نیا

کارشناس فروش

09906737538
software@rasanaco.com

اسماء مصلحیان

کارشناس فروش

09906737546
software@rasanaco.com