ماژول ارسال پیام در نرم افزار کارشا توزین

  • تاریخ

✉️ ارسال پيام بعد از ذخيره قبض ✉️ارسال خلاصه گزارش فروش به مدير و مشتري و راننده به تفكيك كالا و نحوه پرداخت ✉️ارسال خلاصه گزارش فروش به مدير و راننده

ماژول ارسال پیام در نرم افزار کارشا توزین